Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Imperi Digital s.r.o., se sídlem Turnovská 942/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslem: 06066321, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, se spisovou značkou C 39558, zastoupené jednatelkou Pavlou Rychtářovou, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé nákupem služeb nebo digitálního obsahu (dále jen „produkty“) přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1. 2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkty od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1. 3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1. 4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1. 5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2. 1 Objednávka se uzavírá bez registrace přímo přes webové rozhraní.

2. 2 Pro některé produkty může být vytvořen a zpřístupněn uživatelský účet. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2. 3 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2. 4 Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2. 5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3. 1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech. Ceny produktů jsou konečné. Prodejce není plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. 2 Pokud je produkt vyobrazen jako kniha, jedná se pouze o ilustrační vyobrazení. Produkt je poskytován pouze v elektronické podobě.

3. 3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném produktu (objednávaný produkt „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny

3. 4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3. 5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3. 6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3. 7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. 1 Cenu produktu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2701214887/2010, vedený u společnosti Fio banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně kartou prostřednictvím platební brány ThePay

4. 2 V případě platby bezhotovostním převodem na účet prodávající je splatnost 10 dnů. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. 3 Platba za produkt je jednorázová.

4. 4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. 5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. 6 Podle zákona o evidenci tržeb se prodávající zapojí do systému evidence tržeb ve 3. vlně, tedy od 1. března 2018. Prodávající je zároveň vydavatelem digitálního obsahu, jeho aktivity spadají do kategorie 58 NACE.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5. 1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce produktu, který byl upraven podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5. 2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí produktu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5. 3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího pavla@dify.cz.

5. 4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující není dále oprávněn produkt používat. Pokud součástí produktu byl přístup k obsahu online, tento přístup bude deaktivován.

5. 5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

5. 6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí produktu kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. 7 Je-li společně s produktem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s produktem prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. 1 Produkt je dodán kupujícímu výhradně elektronickou formou v okamžiku, kdy je kupní cena připsána na účet prodávajícího nebo v okamžiku, kdy je připsání registrováno systémem spravujícím distribuci digitálního obsahu.

6. 2 Vzhledem k charakteru produktu nevznikají náklady na dodání.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7. 1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7. 2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal:

  • má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
  • se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7. 3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7. 4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího elektronicky na adrese pavla@dify.cz.

7. 5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU

8. 1 Produkt (digitální obsah) je kupujícímu doručován elektronicky.

8. 2 Formát digitálního obsahu je upřesněn v popisu zboží. Soubory ve formátu PDF je možné otevřít v jakémkoliv prohlížeči, soubory formátu EPUB pak ve čtecích zařízeních, na počítači, tabletu či mobilu v prohlížeči epub souborů. K využití produktu není třeba používat žádný placený software.

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

9. 1 Veškerý obsah webových stránek i produktů je chráněn autorským právem. Kupující získává právo ho používat pro svoji potřebu. Nemá právo ho poskytovat třetím osobám nebo jakkoli šířit.

9. 2 Případné další využití obsahu kupujícím může být umožněno licenční smlouvou, kterou je možné sjednat individuálně.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10. 1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10. 2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10. 3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10. 4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

10. 5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10. 6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10. 7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10. 8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10. 9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11. 1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se produkty, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. 2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12. 1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13. 1 Kupující vzniká právo užívat produkt zaplacením jeho celé kupní ceny.

13. 2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13. 3 Kupující má právo požadovat po kupujícím dodatečné informace potřebné ke správnému určení místa plnění, a to zejména v případě, kdy je místem plnění místo nacházející se mimo Českou republiku. Tyto informace prodávající potřebuje ke správnému stanovení vlastní povinnosti vůči finančnímu úřadu.

13. 4 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pavla@dify.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

13. 5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

13. 6 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13. 7 Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13. 8 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. 1 Autorka produktů ani prodávající nenese odpovědnost za výsledky, kterých bylo dosaženo na základě použití informací či postupů uvedených v produktech.

14. 2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14. 3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14. 4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14. 5 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14. 6 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty pavla@dify.cz, která je primárním kanálem komunikace. Adresa pro doručování Turnovská 942/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, telefon.

Příloha: Odstoupení od kupní smlouvy během 14 dní po přijetí produktu.

 

V Jablonci nad Nisou dne 01. 07. 2017.

 

Verze obchodních podmínek č. 1